Überschrift Autor Werk Randnummer
COVMG § 2 COVMG Gesellschaften mit beschränkter Haftung Noack Baumbach/Hueck/Noack, Ergänzung zu § 2 COVMG
1. Auflage 2020

2. Beteiligung aller Gesellschafter

  • a) Grundsatz der Information (Rn. 25)

  • b) Mittel der Information (Rn. 26, 27)

  • c) Inhalt der Information (Rn. 28-31)

  • d) Mitwirkung der Gesellschafter (Rn. 32)

Zitiervorschläge:
Baumbach/Hueck/Noack COVMG § 2 Rn. 25-32
Baumbach/Hueck/Noack, 1. Aufl. 2020, COVMG § 2 Rn. 25-32